05/18 Kartfortellinger med skoleroboter

Presentasjon ved seminar ved Institutt for kunstfag, HVL, mai 2018. Presenterer foreløpige tanker rundt prosjektet "Robotassistert undervisning" knyttet til digitalisering av grunnskolelærerutdanningen.

Prosjektet ønsker å utvikle en metodikk for robotassistert undervisning gjennom konkret utprøving i undervisning ved HVL og i samarbeid med grunnskoler. Vi ønsker å jobbe tverrfaglig for å utvikle nye lærings- og undervisningsformer knyttet til fysiske roboter. Prosjektet som skisseres er dels eksperimentelt, men samtidig godt forankret i tradisjonelle undervisningsmetoder. Opplegget vil både ta i bruk digital teknologi og rent fysisk, materielle arbeidsmetoder.

Tanken er at studenter i grunnskolelærerutdanningen skal arbeide med å produsere innhold, undervisningsmetodikk og strukturer som ligger i grenselandet mellom programmering, fortelling og spill. Vi vil benytte teknologi og erfaringer fra tidligere prosjekter i kombinasjon med relativt enkel og rimelig robotteknologi. Prosjektet har et uttalt ønske om å inkludere flere miljøer ved lærerutdanningen, men også ved andre avdelinger. Hovedmålet er at studenter skal kunne jobbe med metoder og verktøy som de senere kan ta med seg ut i fremtidig undervisningspraksis. Metodikken de tar med seg skal ha overføringsverdi selv om studentene senere ikke jobber eksplisitt med roboter.

Gjennom prosjektet “Robotassistert undervisning” ønsker vi å vinne erfaringer med robotteknologi med tanke på å kunne forberede fremtidens lærere på møter med og praktisk anvendelse av denne typen teknologi. Vi vil jobbe med roboter fra det spanske selskapet Aisoy.

Kartfortellinger med skoleroboter – Mai 2018