01/22 Auditomosjon - haptisk lydkunst

Lydinstallasjonen Auditomosjon ble designet våren 2021, og satt opp som en del av Småspill / Festspillene i Bergen samme år.

En vesentlig av bakgrunnen for at jeg gikk i gang med dette prosjektet er interessen for lyd i grenselandet mot konkret musikk (Musique concrète, lansert av Pierre Schaeffer).

Auditomosjonlyd ( audito) satt i bevegelse (mosjon) betegner jeg som en haptisk lydskulptur, dvs den har både auditive, taktile og kinestetiske egenskaper, i tillegg til det visuelle og romlige.

Jeg kaller de femten tekstile objektene for lydskapninger, men Pierre Schaeffers begrep lydobjekter er særdeles relevant. Schaeffer knytter dette til hvordan hverdagslige lyder anvendes i konkret musikk. Lydobjekter viser samtidig til en intensjonalitet fra lytterens side der objekter oppstår som en kombinasjon av de akustiske egenskapene ved lyden i møte med et fysisk sted og lytterens erfaring.

Mer at jeg bruker haptisk som et samlebegrep for det taktile (det vi kan sanse gjennom berøring med huden) og det kinestetiske (det som angår kroppens posisjonering og bevegelse).

Auditomosjon - haptisk lydkunst – Nettverkskonferansen 2022

Målet er å skape en immersiv opplevelse, der mediet så å si omslutter brukeren. Jeg kommer inn på en rekke eksempler knyttet til forskjellige former for immersjon og haptisk representasjon i Digitale medier og materialitet.

Videoen til høyre gir et visst inntrykk, men klarer bare i begrenset grad å fange det reelle lydlandskapet.Pinnen jeg bruker på videoen er rett og slett en følge av koronaen. Da vi satte opp installasjonen i 2021 gjaldt fremdeles ganske strenge smitteverntiltak. Pinnene kunne vaskes og sprites og hindret til en viss grad at lydskapningene ble berørt av for mange.

Meningen er imidlertid at lydskapningene så definitivt skal berører. Ikke minst fordi dette gir mulighet til å oppleve lydenes kinestetiske egenskaper, i form av vibrasjoner. Installasjonen vil derfor bli satt opp i sin intenderte form, som en del av Småspill i 2022.

En tidlig gjennomlesning av presentasjonen. Dette ble gjort litt i forkant av konferansen, men gjenspeiler i all hovedsak det jeg sier i selve innlegget.