01/14 Audiovisuelle verktøy i språkopplæringen

Presentasjon holdt på Utdanningskonferansen 2014, av Barbara Joan Blair, Hege Emma Rimmereide og Jon Hoem. Knyttet til erfgaringer med flere prosjekter der vi har brukt Google Sites som et verktøy i ulike Storyline-opplegg. Her tar vi for oss metoden, viser litt fra ulike case og ser på hvordan forskjellige verktøy for lydinnspilling og publisering knyttet til avatarer kan supplere studentenes skriftlige arbeider i wikien.

Presentasjon Utdanningskonferansen 2014

Prosjektet er dels gjennomført med strategiske elæringsmidler ved Høgskolen i Bergen.

Først gikk Barbara gjennom storyline som metode, fulgt av en mer spesifikk beskrivelse av hvordan metoden kan benyttes i en wiki, nærmere bestemt Google Sites, som vi nå begynner å få ganske lang erfaring med. Disse erfaringene var det Hege Emma som fortalte om, og tok oss fram til bruken ev den malen. og de tilhørende hjelpesidene, som vi har laget.

Wikier kan sies å favorisere det skriftlige. Skrevet tekst er lett å redigere med de verktøyene som wikien tilbyr. Andre medieelementer, som bilder, lyd og video, må redigeres med andre verktøy. Språkfagene innebærer en nødvendig kombinasjon av muntlighet og skriftlighet, og skal en trekke inn det muntlige i et wiki-storylineopplegg forutsetter dette supplerende verktøy. Her kom jeg inn i bildet, og snakket om hvordan verktøy som Soundcloud, Voki, Go Animate og YouTube-videoer kan integreres

Storyline

Storyline beskriver en metode for kollektiv produksjon av en fortelling, der studenter/elever er forfatterne og karakterer / skuespillere . Det er elevene som gir fortellingen retning, og lærerens rolle er å gi rammene som fortellingen skal utspilles innenfor.

Metoden har et fokus på kreativitet, aktivitet, kommunikasjon, diskusjon og aktiv problemløsning

Storyline skaper en kontekst for læring av språkferdigheter, gjennom «autentisk» kommunikasjon ( som karakterer i en fiktiv, engelsk setting), og setter dette inn i en meningsfull sammenheng for kommunikasjon ( elevene må snakke / skrive for å fullføre oppgavene)

Storyline-elementer :

Tema - Hva handler fortellingen om

Setting - Hvor er vi i tid og rom

Karakterer - Hvem er involvert i historien

Plot - Hva er det som driver handlingen

HiB Wiki storyline -prosjekt

Prosjektet har som mål var å utvikle deltakernes bevissthet om denne undervisningsmetoden og dens potensial. Bedre engelskkunnskaper ved å tilby «autentiske muligheter til å øve muntlige og skriftlige ferdigheter. Opplegget gir dessuten teknologisk kompetanse og trygghet i å bruke digitale ressurser

Hver episode inneholder

- Idédugnad om emnet ( gruppe / klasse )

- Skrive oppgave (individuell / gruppe )

- Muntlig presentasjon (individuell / gruppe )

- Response til andre grupper

I en tidlig fase benyttet vi Wikispaces, men har etter hvert gått over til Google nettsteder. I tillegg benyttes Google dokumenter og andre verktøy for samskriving ved behov.

Mal til fri bruk

Noe av det kjekke med Google Sites er mulightene til å publisere et nettsted som en mal, slik at denne enkelt kan tas i bruk av andre. Dette kan i seg selv være en grunn til å velge dette verktøyet for vårt formål, men i tillegg kommer en lang rekke nyttige funksjoner for publisering. På samme måte som Blogger er Google Sites helt fri for reklame, noe som selvsagt er en fordel i undervisningssammenheng.

Som en del av prosjektet har vi utviklet en slik man (http://sites.google.com/site/wikistorylinetemplate1/) for at studenetene skal kunne ta denne med seg og bruke det samme opplegget ovenfor sine elever. Malen kan selvsagt fritt benyttes av alle.

Selv om Google nettsteder er et system som tillater en rekke visuelle uttrykk, favoriserer wiki-tilnærmingen det skriftlige. For å ivareta det muntlige har vi serfor jobbet med bruk av en rekke supplerende løsninger, som bedre kan ivareta det auditive. Her har vi dels brukt løsninger som knytter lydinnspillinger til avatarer. Dette gir elevene noe å “skjule seg bak”, noe som kan være en fordel ved muntlige fremføringer.

Audiovisuelle verktøy

Vi var så vidt innom Audacity - som verktøy for lydopptak på datamaskinen

Soundcloud - for publisering og muligheter for å kommentere på bestemte tidspunkt i et lydstrekk.

Voki - som knytter lyd til en enkel avatar, som så kan inkluderes på Google nettsteder

Videre snakket vi om kombinasjonen av presentasjonsprogram og skjermopptak (http://www.screencast-o-matic.com/), både i norskfaget (digital argumentasjon) og i engelskfaget (diktvideo). Her har vi jobbet med publisering av video på YouTube. Studentene spiller selv inn videoene og publiserer disse.

Spørsmålet om kobling til læringsplattformer (Itslearning og Fronter m fl) kommer gjerne opp. Vi har valgt å bruke løsninger som er fritt tilgjengelige, men som - i tilfellet YouTube - enkelt kan integreres i LMSet.

Til slutt var vi litt innom Go Animate, som gjør det mulig å lage ganske komplekse animasjonsfilmer med elevenes egne stemmer.

En kan selvsagt også lage rene videopresentasjoner, f eks med utgangspunkt jeg stillbilder - jmf "Digitale fortellinger".

Viste generelt til nettstedet “Digital kompetanse” - http://sites.google.com/site/digitaltkompetent/

Oppsummering

Muntlige ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i LK06 . Dette er en kompleks ferdighet som ofte er vanskelig å utvikle i en klasseromsetting. Muntlig engelsk, spesielt i grunnskolen, tar ofte form av:

- Høytlesing fra lærebok

- Svare på spørsmål som stilles av læreren

- Gjenta etter meg ...

- Lese eller diskutere i par / grupper

Audiovisuelle verktøy i læring / undervisning gir noen fordeler:

Alle elevene deltar aktivt .

Mindre tid er nødvendig for muntlig trening i klassen .

Mer tid kan bli brukt på å øve.

Muntlige aktiviteter kan være mer varierte og kreative.

Det kan være lettere å aktivere og motivere elevene.

Differensiering er lettere, noe som hjelper elever med varierte behov og læringsstrategier. Dette kan bidra til at elever kan bli mer motivert til å snakke, og at de kan bruke sin kreativitet. Elevene kan øve seg, og ta opp en sekvens flere ganger, om de ikke er fornøyd. Opptakene kan vises i et lukket forum. elevene kan dermed øve og få økt selvtillit, før klassekameratene eventuelt introduseres som publikum .

Siden det finnes opptak gir dette et bedre grunnlag for vurdering - alle elever leverer sammenlignbare tekster i forhold til teksterlengde, emne , etc. Mer spesifikke og læringsoriente tilbakemeldinger blir mulig - inkludert kommentarer til enkeltlyder eller intonasjon.