2001 – Informasjonsdesign

Informasjonsdesign – et nytt fagfelt i stadig endring

30.04.2001 - revidert 03.09.2002

Informasjonsdesign kan forstås som å definere et klart mål for en kommunikasjonshandling og tilrettelegge informasjon på en måte som tjener dette målet. Informasjonsdesigneren må med andre ord definere, planlegge og utforme innholdet i et budskap og dets omgivelser i forhold til målgruppens behov.

Målgruppe, målformulering og struktur er informasjonsdesignets byggesteiner. I et samfunn hvor menneskene overstrømmes av budskap fra alle kanter får fagfeltet stadig større betydning; det er viktig å tilrettelegge og utforme et mediebudskap på en måte som gjør det synlig i det sammensatte mediebildet. Riktig utforming av budskap både i innhold og form er arbeidsoppgaver som gjør informasjonsdesign interessant, men ofte krevende.

Sammensatt fagfelt

Begrepet informasjonsdesign har lenge blitt benyttet innen grafisk bransje, men har fått en ny og utvidet betydning knyttet til digitale medier. Dette skyldes ikke minst det nære forholdet mellom informasjonsdesign og de underliggende fagfeltene presentasjons- og interaksjonsdesign :

Til toppen.

Informasjonsdesignerens hovedoppgaver

  • Beskrive hva målgruppen ønsker

  • Definere hvordan en best kommuniserer med målgruppen

  • Utarbeide innholdsoversikter

    • Organisere innholdet i en tjenelig struktur

    • Definere et system av skjermoppsett

    • Knytte sammen struktur og navigasjonshjelpemidler

  • Valg av utviklingsverktøy

  • Gi retningslinjer for hvordan ulike medietyper skal integreres

  • Kommunikasjon mellom ulike fagfelt

    • Oppdragsgiver

    • Forfattere

    • Programmerere

    • Designere

  • Prosjektledelse

    • Informasjonsdesigneren vil vanligvis ha overoppsyn med interaksjons- og presentasjonsdesign.

    • Ha kontakt med ansvarlige for publisering og distribusjon

Til toppen.

Interaksjonsdesignerens hovedoppgaver

  • Lage system for orientering til brukeren

    • Lage oversikt over navigasjonsmuligheter og tilgangsnivå

  • Definere hva som skal skje på hver skjerm

    • Lage storyboard

Presentasjonsdesignerens hovedoppgaver

  • Definere visuell stil

    • Lage de grunnleggende elementene på hvert skjermbilde

  • Lage kontrollelementene knyttet til navigasjonshjelpemidlene

  • Integrere mediaelementer

Med utgangspunkt i sin kunnskap om målgruppen, dens ønsker og behov skal informasjonsdesigneren tilrettelegge innholdet på best mulig måte innenfor de tekniske- og økonomiske rammene som gis.

Til toppen.

Informasjonsdesignet er brukerens veiviser

Digitale tekster formidlet gjennom nettverksmedier danner raskt sammenhenger som blir så sammensatte at det blir vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt. Hvis brukeren ikke er i stand til å skaffe seg denne, nødvendige oversikten mister vedkommende følelsen av å kunne påvirke teksten på en meningsfull måte. Dårlig informasjonsdesign fører dermed til at brukeren går glipp av de fremste kvalitetene ved digitale tekster.

Informasjonsdesignerens fremste oppgave er å være brukerens talsmann gjennom hele poduksjonsprosessen. Informasjonsdesigneren skal sørge for at presentasjonen gir tilgang til en rekke hjelpemidler som lar den enkelte bruker bygge opp sine egne mentale kart.

I den forbindelse er det vanlig å snakke om tre problemstillinger, knyttet til en "reisemetafor" :

  1. Navigasjons-problemet

    • hvordan skal en hjelpe brukerne til å finne frem til informasjonen på en effektiv måte, og motivere dem til å utforske teksten videre på egenhånd ?

  2. Avreise-problemet

    • hvordan skal en sørge for å gi brukeren informasjon om hva en kan forvente å finne i den andre enden av en lenke ?

  3. Ankomst-problemet

    • hvordan skal en få brukeren til å føle seg «hjemme» i det hun ankommer en ny node ?

Som en første tilnærming til disse spørsmålene kan en starte med å skille mellom lokale og globale designprinsipp.

De lokale tar for seg hvordan hver enkelt node presenterer teksten. Dette gjelder ikke bare det enkelte skjermbilde, men også den informasjonen som er lenket fra andre deler av teksten. Global design handler om navigasjon mellom nodene, samt de muligheter brukeren har til å sammenligne og kombinere informasjon fra ulike deler av teksten.

Informasjons-designeren er brukerens talsmann

Til toppen.

Prinsipper for navigasjon

Noen grunnprinsipper som en bør ta hensyn til ved oppbygging av en interaktiv hypertekst :

  • Teksten bør presenteres på en enhetlig måte. Brukeren skal ha mulighet til å danne seg et erfaringsgrunnlag og kunne forholde seg til teksten på noenlunde samme måte hver gang et problem oppstår.

  • En bør alltid vurdere om det er hensiktsmessig å innføre koder og objekter med spesiell betydning etc. som kan vanskeliggjør bruken. Leseren må kunne konsentrere seg fult og helt om innholdet.

  • Dette blir en avveining mellom lære- og brukervennlighet. Nye brukere vil være best tjent med et system som er enkelt å lære. Mens de mer erfarne kanskje ønsker å benytte snarveier, noe som i sin tur krever kjennskap til hurtigtaster og spesialtegn. Systemet bør derfor være svært fleksibelt slik at det det kan benyttes av brukere med forskjellig kunnskap og erfaring.

  • Det bør være samsvar mellom hvordan informasjonen presenteres og de oppgaver som brukeren ønsker å løse.

  • Grafisk utforming, lenker og navigasjonsverktøy kan brukes til å skape assosiasjoner om hva slags informasjon brukeren kan vente å finne.