04/19 Bærekraftig utdanning med sfæriske medier

Innlegg under Høgskulen på Vestlandet sin Bærekraftskonferanse, 2019.

Mediene er i mange sammenhenger vår viktigste kilde til kunnskaper om verden. Svært mye av det vi vet er ting som formidles til oss, ikke noe som vi kommer til gjennom direkte erfaring. I et bærekraftsperspektiv gir det mye mening å redusere mengden transport i verden og i undervisningssammenheng erstatte reiser med medierte opplevelser. Det er også et kvalitetspespektiv, gitt at det uansett ikke er praktisk mulig å bringe studenter til en lang rekke steder. Sfæriske vandinger kan gi en audiovisuell opplevelse av steder og situasjoner som vi ellers ikke har mulighet til å oppsøke, og den sfæriske representasjonsformen kan være overlegen mer tradisjonelle former for audiovisuell formidling.

Foredraget forkuserer på sfæriske opptak (stillbilder og video) og hvordan disse kan gi faglig interessante opplevelser på en rekke forskjellige fagområder.

Jeg fokuserer mest på rimelig teknologi, som kan enkelt kan anvendes av undervisere, studenter og elever. Sfæriske kamera har blitt rimelig konsumentteknologi og vi kan se resultatet via mobiltelefoner, via ulike datamaskiner og ikke minst via VR-briller. Sistnevnte faller også i pris, tl høyre Oculuc Go, som får til under tre tusen kroner. Fremdeles en del penger, men samtidig mindre enn hva man betaler for et gjennomsnittlig nettbrett.

Jeg er videre opptatt av å skape merverdi gjennom medierte opplevelser og påfølgende erfaringer. I denne sammenhengen får jeg nok ikke tid til å snakke mye om forholdet mellom mediet, ulike former for opplevelse og hvordan vi trekker erfaringer ut av de opplevelsene vi har, enten disse er medierte eller noe vi tilegner oss gjennom det som oppleves "direkte".

Vi snakker vanligvis om et vitne i situasjoner der en person er fysiske tilstede i en gitt hendelseskontekst. Vitneposisjonen er slik sett nært knyttet til en umiddelbar opplevelse. Erfaringsdimensjonen er noe mer tilbaketrukket, og slik sett lettere å knytte til hendelser som er representert gjennom et medium. Samtidig tenker jeg at dette ikke på noen måte er skiller som er faste. For eksempel kan en se for seg en mediert situasjon, tenk på hva som kan skje inne i et flerbruker dataspill, der opplevelses- og erfaringsdimensjonen nærmest går over i hverandre. På lignende måte kan en se for seg at det å "gå sammen" med en fagperson, f eks i en tur gjennom sfæriske blder fra en historisk bygning. Dette kan gi en opplevelse som kommer ganske tett på en opplevelse av å være fysisk tilstede. Den erfaringen vi kan mulignes ha kvaliteter som gjør at den sfæriske vandringen kan vise seg å være bedre egnet til undervisning enn hva tilfellet ofte er ved å være fysisk til stede. Her er det ganske stort spillerom i det opplevelsen knyttes til et medium, blant annet knyttet til hvorvodt representasjonen er et opptak, en sanntidsoverføring med felre deltakere, eller ulike former for kombinasjoner av disse.

En første gjennomlesing av presentasjonen:

Selve presentasjonen:

Bærekraftig utdanning med...riske medier – april 2019